Obchodní podmínky firmy Libuše Louženská

 

------------------------------------------------------------------------------

Subjekt
 
 
Typ podnikatele            Fyzická osoba

Jméno a příjmení:         Libuše Louženská

Občanství:                    Česká republika

Místo podnikání:           17. listopadu 2146, 397 01, Písek - Budějovické Předměstí

IČO:                              10304029

DIČ:                              CZ405323016

 

 

Provozovny k předmětu podnikání

 

Obor činnosti:              Maloobchod

Název:                         Papírnictví od kamenného mostu

Adresa:                        Heydukova 9, 397 01, Písek - Vnitřní Město

Provoz zahájen dne:    29. 09. 1995

 

Obor činnosti:              Velkoobchod (provozovna e-shopu)

Adresa:                       17. listopadu 2146, 397 01, Písek -

Provoz zahájen dne:   30. 10. 1996

------------------------------------------------------------------------------

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy Libuše Louženská (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného firmou Libuše Louženská na adrese http://eshop.louzenska.cz (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické i právnické osoby, které prodávajícímu zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.

3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách na adrese http://www.louzenska.cz nebo na http://eshop.louzenska.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

II. Registrace

1. Registrace slouží k bezpečnému a pohodlnému nákupu v Internetovém obchodě firmy Libuše Louženská.

2. Po registraci kupujícího je odesláno na uvedený e-mail shrnutí jím zadaných údajů.

3. Registrace je:

a)   v případě velkoobchodního prodeje povinná  

b)   v případě maloobchodního prodeje nepovinná
 

4. Nákup bez registrace

a)   Kupující bude na konci objednávkového procesu vyzván k vložení jednorázových údajů potřebných k dodání zboží. Zadání povinných údajů platí pro všechny způsoby dopravy i plateb.

b)   Kupující se připravuje o výhody vyplývající z registrace.

c)   Kupující musí vždy při dalším nákupu vyplňovat všechny potřebné údaje pro vyřízení objednávky.

d)   Kupující, který je členem mezinárodního nákupního společenství Lyoness, nemůže čerpat výhodu „Z každého nákupu peníze zpět“ (viz záložka „Lyoness“).

5. Nákup s registrací

a)   Kupující nemusí vždy při dalším nákupu vyplňovat všechny potřebné údaje pro vyřízení objednávky, stačí se přihlásit pod svým heslem.

b)   Kupující má po přihlášení pod svým heslem přehled o konkrétním počtu kusů u zboží, které je skladem. Kupujícímu velkoobchodu se automaticky zobrazují velkoobchodní ceny.

c)    Kupující má možnost sledovat na profilu historii svých objednávek a vystavených dokladů.

d)   Kupující má možnost být informován o novinkách, cenových akcích atd. Službu zasílání novinek e‑mailem může kupující kdykoli zrušit na svém profilu v rubrice „Změna hesla“.

e)   Kupující, který je členem mezinárodního nákupního společenství Lyoness, může čerpat výhodu „Z každého nákupu peníze zpět“ (viz záložka „Lyoness“).

f)    Kupující má zaručeno, že s veškerými informacemi, poskytnutými při registraci, je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola XII.)

 

III. Velkoobchodní a maloobchodní prodej

1. Pro objednávání zboží v Internetovém obchodě slouží 2 vstupy pro:

a)   maloobchodní prodej

Tímto způsobem mohou nakupovat zákazníci s registrací v Internetovém obchodě bez IČO, popřípadě i bez registrace. V tomto případě bude kupující na konci objednávkového procesu vyzván k vložení jednorázových údajů potřebných k dodání zboží. Zadání adresy a kontaktů platí pro všechny způsoby dopravy i plateb.

b)   velkoobchodní prodej

Tímto způsobem mohou nakupovat subjekty s registrací v Internetovém obchodě pod IČO, tzn. pod osmimístným identifikačním číslem právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Správnost toho údaje ověřuje prodávající při vyřizování objednávky, a to přes portál Ares (Administrativní registr ekonomických informací pod Ministerstvem financí ČR).

2. Rozdíl mezi maloobchodním a velkoobchodním prodejem spočívá zejména v nastavení cen zboží, limitů a poplatků týkajících se doručení zboží atd. (viz kapitola IX.).

 

IV. Přijetí objednávky

1. Objednávka je prodávajícímu doručena prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách na adrese http://www.louzenska.cz.

2. Pouze na základě předchozí domluvy mezi kupujícím a prodávajícím může být objednávka prodávajícímu podána také telefonicky, faxem nebo e-mailem. Kontaktní údaje jsou uvedeny pod záložkou „Kontakty“ na internetových stránkách na adrese http://www.louzenska.cz.

3. Minimální hodnota pro přijetí objednávky v Internetovém obchodě činí 150,- Kč bez DPH v případě velkoobchodního prodeje a 150,- Kč s DPH v případě maloobchodního prodeje.

4. Při objednávání je zákazník povinen vždy uvádět pravdivé a úplné údaje. Bez řádného vyplnění požadovaných údajů je objednávka považována za neúplnou a prodávající není povinen ji přijmout.

5. Kupující podáním elektronické objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a bez výhrad je akceptuje ve znění platném v den odeslání objednávky. Stejně tak cenu objednaného zboží včetně případných nákladů spojených s přepravou a platbou zboží dle aktuálního ceníku (viz kapitola IX.).

6. Přijetí každé objednávky prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího bude potvrzeno kupujícímu formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou kupujícím. V případě jiné smluvené formy objednání zboží je objednávka potvrzena způsobem individuálně dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím.

7. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo zcela odmítnout přijetí objednávky u kupujícího, který již v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.

 

V. Storno objednávky

1. Ze strany kupujícího lze objednávku zrušit do 2 hodin od jejího potvrzení kupujícím, a to prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky během provozní doby velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“). Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího a číslo objednávky. V případě, že dojde ke zrušení objednávky po uplynutí této lhůty, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s přípravou a expedicí zboží. V případě nepřevzetí objednaného zboží si prodávající vyhrazuje právo odmítnout přijetí další objednávky (viz kapitola IV.).

2. Kupující může zrušit objednávku zboží s dostupností „skladem do 10 dnů“, pokud nemůže být ze strany prodávajícího dodržena lhůta dodání (viz kapitola VIII.) nebo došlo k navýšení ceny zboží (viz kapitola VII.).

3. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že kupující si zvolil formu úhrady zboží „platba předem“ a na základě vystaveného zálohového listu prodávající neobdržel na uvedený účet celou kupní cenu včetně případných nákladů na dopravu a platbu ve lhůtě 5 pracovních dnů od zaslání vystaveného zálohového listu kupujícímu formou e-mailové zprávy.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že kupující si zvolil způsob dodání „osobní převzetí na provozovně“ a zboží si nevyzvedl a nezaplatil celou kupní cenu do 5 pracovních dnů od výzvy k vyzvednutí.

 

VI. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně případných nákladů spojených s přepravou a platbou zboží (viz kapitola IX.). Vyjma případu storna objednávky (viz kapitola V.).

3. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku kupujícího a dodat mu objednané zboží ve smluveném termínu (viz kapitola VIII.).

 

VII. Kupní cena zboží

1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo změny takto stanovených kupních cen.

2. Uvedené ceny zboží na internetových stránkách Internetového obchodu prodávajícího jsou:

a)   u položek „skladem“ pro obě smluvní strany konečné a závazné,

b)   u položek „na objednávku do 10 dnů“ nezávazné. Je-li konečná kupní cena zboží shodná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, zboží je kupujícímu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud dojde k navýšení ceny, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou kupní cenu přijmout, nebo dodání zboží odmítnout.

3. Ceny uvedené včetně DPH jsou v sazbě vyplývající z platných právních předpisů České republiky.

4. V kupní ceně zboží jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

5. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově na provozovně prodávajícího, přepravci prodávajícího nebo smluvnímu přepravci. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, vyjma způsobu platby Bankovním převodem se splatností.

6. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

VIII. Podmínky a termíny dodání zboží

1. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží:

a)   skladem

 • bez konkrétního počtu kusů zboží na skladě

Zobrazuje se neregistrovanému zákazníkovi, který je pouze upozorněn, že požadované zboží překročilo dostupné množství na skladě, a to v okamžiku, kdy toto množství vloží do košíku.

 • včetně přesného počtu kusů zboží na skladě

Zobrazuje se registrovanému zákazníkovi.

b)   dostupné na dotaz

Zobrazuje se jak registrovanému, tak neregistrovanému zákazníkovi.

2. Termín dodání objednaného zboží v případě, že:

a)   všechno objednané zboží je „skladem“

Objednávka přijatá v průběhu pracovního dne do 12.00 hod. bude expedována dle výběru dodání kupujícího nejpozději do 2 následujících pracovních dnů od potvrzení objednávky, tzn., že objednané zboží bude předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

b)   část zboží je „skladem“, část dostupná „na dotaz“, kupující si zvolil možnost dodání „najednou dle dostupnosti“

V případě, že u zboží dostupného na dotaz prodávající zjistí, že zboží již není možné dodat, bude o tom kupujícího neprodleně informovat. Jinak objednávka zůstává v evidenci a bude vyřízena neprodleně po dodání veškerého zboží na sklad, tzn., že objednané zboží bude předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

c)   část zboží je „skladem“, část dostupná „na dotaz“ a kupující si zvolil možnost dodání „po částech“

U objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 12.00 hod. dle výběru dodání kupujícího bude zboží:

 • které je „skladem“, nejpozději do 2 následujících pracovních dnů od potvrzení objednávky předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

 • které je dostupné „na dotaz“, neprodleně po jeho dodání na sklad předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Tato dodávka bude vyřízena jako samostatná objednávka. V případě, že u zboží dostupného na dotaz prodávající zjistí, že zboží již není možné dodat, bude o tom kupujícího neprodleně informovat. 

d)   veškeré objednané zboží je dostupné „na dotaz“

Kompletní objednávka bude expedována neprodleně po dodání veškerého objednaného zboží na sklad, pokud se smluvní strany vysloveně nedohodnou jinak. Tzn., že objednané zboží bude předáno přepravní společnosti, dodáno vlastní dopravou prodávajícího na místo určení nebo připraveno k osobnímu odběru na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. V případě, že u zboží dostupného na dotaz prodávající zjistí, že zboží již není možné dodat, bude o tom kupujícího neprodleně informovat.

3. Uvedené lhůty se nevztahují na neobvyklé situace ovlivněné vyšší mocí nebo okolnostmi, které nemohl prodávající ovlivnit.

4. Pokud prodávající zjistí, že není schopen dodat objednané zboží v plném množství a prezentované lhůtě dodání (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazně se zvýšila jeho cena, prodloužila se doba dodání atd.), bude neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (např. dodání alternativního produktu, nebo prodloužení dodací lhůty apod.). V takovém případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a pokud již zaplatil celou kupní cenu nebo její část, bude mu do 10 pracovních dnů převedena zpět na jeho účet.

5. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky.

 

IX. Platební podmínky a doprava zboží

1. Způsoby doručení a úhrada zásilky po ČR (zde ke stažení: platby.pdf)

2. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu a platbu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu dle výběru kupujícího takto:

a)   Hotově - při osobním převzetí zboží na provozovně velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod.

b)   Dobírkou - hotovostní platbou přepravci při předání zboží

c)   Bankovním převodem – platbou předem

 • Kupující obdrží e-mailem zálohový list, kde bude uveden variabilní symbol a částka pro platbu. Zboží bude dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

d)   Bankovním převodem – se splatností

 • Tato možnost platí pouze pro velkoobchodní smluvní partnery, školy, úřady apod.

3. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce některý z těchto způsobů doručení v rámci České republiky:

a)   osobní převzetí zbožína provozovně velkoobchodu

Osobní vyzvednutí na adrese provozovny velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“) v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00 hod. Jakmile je zboží připraveno, kupující dostane od prodávajícího e-mail s potvrzením, že si může zboží vyzvednout. Na vyzvednutí má kupující 5 pracovních dnů od obdržení potvrzení. Poté bude objednávka zrušena (viz kapitola V.).

b)   přepravní společností Geis (dále jen přepravce)

Přepravce zaručuje doručení zásilky příjemci do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího.

 • Doručení zásilky na soukromou adresu předchází:

  • e-mailová zpráva – přepravce informuje příjemce o přijetí zásilky k přepravě

  • SMS avízo - příjemci zásilky zašle přepravce zprávu s informací o odesílateli, čísle zásilky a případné dobírce,

  • telefonické avízo – přepravce předem telefonicky informuje příjemce o době doručení, eventuálně upřesní termín a místo doručení,

  • dva pokusy o doručení (Pokud ani jeden z pokusů o doručení zásilky příjemci není úspěšný, dojde ke zrušení objednávky a prodávající má právo požadovat po kupujícím uhrazení nákladů spojených s odesláním a vrácením zásilky).

 • Doručení zásilky na firemní adresu předchází:

  • emailová zpráva – přepravce informuje příjemce o přijetí zásilky k přepravě,

  • SMS avízo - příjemci zásilky zašle přepravce zprávu s informací o odesílateli, čísle zásilky a případné dobírce,

  • dva pokusy o doručení (Pokud ani jeden z pokusů o doručení zásilky příjemci není úspěšný, dojde ke zrušení objednávky a prodávající má právo požadovat po kupujícím uhrazení nákladů spojených s odesláním a vrácením zásilky).

c)   Rozvoz zboží vlastní dopravou prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o využití, či nevyužití této formy dopravy.

4. Firma Libuše Louženská není zodpovědná za jakékoli prodlení způsobené přepravcem.

5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6. Součástí každé zásilky je také daňový doklad, který obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti.

 

X. Zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo bez uvedení důvodů od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží.

2. Právo vrácení zboží se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím Internetového obchodu.

3. Právo vrátit zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně formou e-mailové zprávy (viz záložka „Kontakty“) nejpozději poslední den stanovené lhůty. V odstoupení od smlouvy kupující musí uvést číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

4 Kupující je povinen zboží, které chce vrátit, do 14 dnů od jeho obdržení odeslat, popřípadě osobně doručit prodávajícímu, a to na adresu provozovny velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“). Vrácené zboží musí být nepoškozené, v původním originálním obalu a nesmí vykazovat známky používání.

5. Uplatní-li kupující právo vrátit zboží, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s tímto vrácením. Kupující souhlasí s tím, že si tyto vynaložené náklady prodávající započte s částí vrácené kupní ceny kupujícímu.

6. Zásilka, ze které není patrné, proč byla prodávajícímu zaslána, bude vrácena odesílateli. Prodávající nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

7. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou nebo převodem na účet do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

XI. Reklamace a záruční doba

1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce pak nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.

2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

3. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.

4. Reklamaci je kupující povinen uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy nebo písemně (viz záložka „Kontakty“) a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

5. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například daňový doklad, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou v hlavičce daňového dokladu týkajícího se reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

6. Pokud se kupující rozhodne v zákonné lhůtě reklamovat zboží, doručí ho na adresu provozovny velkoobchodu (viz záložka „Kontakty“).

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na zkreslení obrázků zboží a odlišnosti mezi jeho barevnými odstíny prezentovanými elektronickou cestou a skutečnými reálnými barvami.

 

XII. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

2. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky.

3. Používáním tohoto Internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem v Internetovém obchodu, tj. v internetovém obchodu firmy Libuše Louženská, provozovaném na adrese http://eshop.louzenska.cz.

2. Pro dodávku smluveného zboží, které není v Internetovém obchodu uvedeno, platí tyto obchodní podmínky jen v části, která není mezi prodávajícím a kupujícím sjednaná individuálně.

3. Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, upraveno.

4. Prodávající informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

 

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016

 

Návštěvnost stránek

073537